Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Stypendia Ministra

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach ubiegania się o stypendium ministra. Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt bezpośrednio z Panią Kaliną Figacz: kfigacz@spoleczna.pl lub tel: 15 822 80 00.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także student, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane studentowi:
 • posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny – lekarza, lekarza weterynarii, farmaceuty (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany);
 • który ukończył studia I stopnia i wnioskuje o stypendium na studiach I stopnia;
 • który ukończył studia I stopnia i studiuje na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich dłużej niż 3 lata.
II. Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć
 • w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uwzględnia się osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
 • w przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku uwzględnia się osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
 • w przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku uwzględnia się osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Przykład: Student otrzymał stypendium na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

III. Uznawanie i dokumentowanie osiągnięć

Wskazane we wniosku osiągnięcia naukowe lub artystyczne muszą być związane z odbywanymi studiami. Zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

W wypadku osiągnięć sportowych nie ma takiego wymogu.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków.

Za wybitne osiągnięcia NAUKOWE uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki, lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

 • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
 • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

Za wybitne osiągnięcia ARTYSTYCZNE uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

 • kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
 • kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
 • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
 • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

Za wybitne osiągnięcia w SPORCIE uważa się:

Za wybitne osiągnięcia w SPORCIE uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

 • zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
 • zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.
IV. Tryb ubiegania się o stypendium

Stypendium przyznaje się na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę jednostki. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że stypendium może otrzymać tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wnioski o stypendium ministra generuje się w USOSweb, w sekcji Dla wszystkich > Wnioski. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy:

 • wydrukować go,
 • podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na stronie ministerstwa imienia i nazwiska w wypadku otrzymania stypendium,
 • załączyć do niego wyżej opisane, potwierdzające uzyskanie wpisanych osiągnięć dokumenty,
 • w wyznaczonym przez jednostkę terminie złożyć w dziekanacie lub sekretariacie jednostki komplet dokumentów.

Wnioski złożone w danej jednostce zostaną przedstawione radzie jednostki do zaopiniowania. Zaopiniowane pozytywnie wnioski zostaną w terminie do 5 października 2018 r. przekazane rektorowi, który prześle je do ministerstwa do 15 października 2018 r.

V. Sposób oceny wniosków o stypendium

Wnioski są oceniane przez ministra metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VI. Wysokość i liczba stypendiów

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa minister. Stypendium nie może być wyższe niż 15 000 zł i otrzymuje je nie więcej niż 845 osób.

VII. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej MNiSW w połowie grudnia. Równolegle do uczelni oraz studentów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Studenci, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że w dniu wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium spełniali przesłanki do otrzymania stypendium.

Warunkiem wypłaty stypendium jest złożenie oświadczenia.

VIII. Podstawy prawne

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

 • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Podania    Wniosek o przyznanie stypendium [pobierz]

Podania    Wniosek o przyznanie stypendium (aktywny form.) [pobierz]

Podania    Wskazówki dot. wypełniania wniosków [pobierz]

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!